Kabineti i Ministrit

Mimoza Blakaj


Asistente Ekzekutive e Ministrit të Drejtësisë

Kontakti:


Email: mimoza.blakaj@rks-gov.net

Tel:  +381/ 38 / 200 – 18 – 077

Adresa: Ministria e Drejtësisë

Ndërtesa e ish Rilindjes, Kati IX, Zyra nr. 938

10000 Prishtinë, Kosovë