Materiale / Analiza

24/02/2017

RAPORTI FILLESTAR GUSHT 2014

24/02/2017

RAPORTI I 2-TË I PROGRESIT PRILL 2015

24/02/2017

RAPORTI I 3-TË I PROGRESIT GUSHT 2015

24/02/2017

RAPORTI I 4-TË I PROGRESIT DHJETOR 2015

24/02/2017

RAPORTI I 5 -TË I PROGRESIT MARS 2016

24/02/2017

RAPORTI I 6 -TË I PROGRESIT QERSHOR 2016

24/02/2017

RAPORT PËRFUNDIMTAR QERSHOR 2016

24/02/2017

Vlerësimi ligjor i legjislacionit ekzistues në fushat që ndërlidhen me Kodin Civil në aspektin e standardeve ligjore evropiane dhe praktikave më të mira Ligji i D

24/02/2017

Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligjin për Personat, Prill 2015

24/02/2017

Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligji për Trashëgiminë, Prill 2015

24/02/2017

Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligji për Familjen, Qershor 2015

24/02/2017

Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligji për Familjen, Prill 2015

24/02/2017

Vlerësim ligjor i legjislacionit ekzistues për fushat në lidhje me Kodin Civil në dritën e standardeve dhe praktikës më të mirë ligjore të BE-së Ligji për Trashëg

24/02/2017

Vlerësim i ndikimit të legjislacionit ekzistues mbi të drejtën e pronësisë, 30 Prill 2015

24/02/2017

Rekomandime në lidhje me harmonizimin, thjeshtimin, modernizimin, dhe përafrimin me standardet e BE-së të Ligjit të Trashegimisë në Kosovë, Dhjetor 2015

24/02/2017

Rekomandime në lidhje me harmonizimin, thjeshtimin, modernizimin, dhe përafrimin me standardet e BE-së të Ligjit të Familjes në Kosovë, dhjetor 2015

Prev 1 2 Next 

Vegzat

stema