Materiale / Analiza

Ikona Emertimi Viti
RAPORTI FILLESTAR GUSHT 2014 24/02/2017
RAPORTI I 2-TË I PROGRESIT PRILL 2015 24/02/2017
RAPORTI I 3-TË I PROGRESIT GUSHT 2015 24/02/2017
RAPORTI I 4-TË I PROGRESIT DHJETOR 2015 24/02/2017
RAPORTI I 5 -TË I PROGRESIT MARS 2016 24/02/2017
RAPORTI I 6 -TË I PROGRESIT QERSHOR 2016 24/02/2017
RAPORT PËRFUNDIMTAR QERSHOR 2016 24/02/2017
Vlerësimi ligjor i legjislacionit ekzistues në fushat që ndërlidhen me Kodin Civil në aspektin e standardeve ligjore evropiane dhe praktikave më të mira Ligji i D 24/02/2017
Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligjin për Personat, Prill 2015 24/02/2017
Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligji për Trashëgiminë, Prill 2015 24/02/2017
Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligji për Familjen, Qershor 2015 24/02/2017
Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues në fushat e lidhura me Kodin Civil Ligji për Familjen, Prill 2015 24/02/2017
Vlerësim ligjor i legjislacionit ekzistues për fushat në lidhje me Kodin Civil në dritën e standardeve dhe praktikës më të mirë ligjore të BE-së Ligji për Trashëg 24/02/2017
Vlerësim i ndikimit të legjislacionit ekzistues mbi të drejtën e pronësisë, 30 Prill 2015 24/02/2017
Rekomandime në lidhje me harmonizimin, thjeshtimin, modernizimin, dhe përafrimin me standardet e BE-së të Ligjit të Trashegimisë në Kosovë, Dhjetor 2015 24/02/2017
Rekomandime në lidhje me harmonizimin, thjeshtimin, modernizimin, dhe përafrimin me standardet e BE-së të Ligjit të Familjes në Kosovë, dhjetor 2015 24/02/2017

Prev 1 2 Next