Minister's Cabinet

Berita Abazi

Asistente Ekzekutive e Ministres së Drejtësisë

E-mail: Berita.abazi@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 18 077

Elma Krasniqi

Asistente Administrative e Ministres së Drejtësisë

E-mail: Elma.krasniqi@rks-gov.net

Tel:  +383 38 200 18 226

Vegzat

stema