Regulations and Administrative Instructions

24/02/2023

UDHËZIM_ADMINISTRATIV_(QRK)_Nr._13_2022_PËR_MËNYRËN_DHE_PROCEDURAT_E_SHITJES__DHE_DHËNIES_ME_QIRA_TË_PASURISË_SË_LUAJTSHME_DHE_TË_PALUAJTSHME_TË__SEKU___ (1)

01/02/2023

PUA per kushtet e zyrës Noteriale

11/01/2023

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 052022 PËR TARIFAT NOTERIALE PËR KOMPENZIMET PËR PUNËN DHE KOMPENZIMET E SHPENZIMEVE TË NOTERIT

11/01/2023

State Protocol for treatment of sexual violence cases

11/01/2023

UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MD-NR 072022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD - NR.032020 PËR MBËSHTETJEN E NEVOJSHME FINANCIARE PËR ANËTARËT E NGUSHTË TË FAMILJES SË PERSONAVE TË AK

11/01/2023

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MD - NR.08 20221 PËR MBROJTJEN JURIDIKE TË PERSONAVE TË AKUZUAR POTENCIAL PËR KRIMET E PRETENDUARA NË PROCESET GJYQËSORE PRANË DHOMAVE TË SPECIALIZUARA

10/01/2023

Lista përfundimtare e kandidateve për zyrtare korrektuese që do ti nënshtrohen testit me shkrim

13/12/2022

State Protocol _ENG_Mensuri

07/12/2022

Protokolli Shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale

15/11/2022

UA- MD-Nr 06-2022 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit te Jurisprudencës

22/07/2022

Udhëzim Administrativ MD-Nr. 052022 për Tarifat Noteriale për Kompenzime...

22/07/2022

Udhëzim Administrativ MD-Nr. 052022 për Tarifat Noteriale për Kompenzime...

19/07/2022

Final_Udhezim Administrativ per Shenjat Identifikuese te Zyres se Permba... (1)

18/07/2022

Final_ Udhezim Administrativ per Evidencen e Personave qe kane dhene Pro...

21/04/2022

Udhëzimi Administrativ për Gradat e Zyrtarve Korrektues

13/04/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.01/2022 1 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

Prev 1 2 Next 

Vegzat

stema