Alfred Marlekaj, Keshilltar politik

Vegzat

stema