Kancelarija Sekretara

Priprema ovog petogodišnjeg strateškog plana (2006. – 2011. god.), odvija se tokom faze intenzivnog rada Ministarstva za pravosudje. Od uspostavljanja Ministarstva za pravosudje, naš rad i energija je bili su usredsredjeni u dva glavna pravca. Kao prvo, mi preduzimamo proces formiranja i pune operacionalizacije Ministarstva za pravosudje. To obuhvata razjašnjavanje zakonskog mandata Ministarstva za pravosuđe i izgradnju kapaciteta unutar Ministarstva.

Izgradnja unutrašnjih kapaciteta je posebno važno kao preduslov za preuzimanje, kao i za njihovo efikasnije izvršavanje (sprovodjenje). Kao drugo, naš stalni cilje je stalno poboljšavanje kvaliteta i efikasnosti usluga koje pruža Ministarstvo za pravosudje. Ovaj drugi deo napora zahteva od nas da tesno saradjujemo sa našim partnerima iz sektora pravosudja i iz drugih institucija, bile one javne ili privatne, a takodje i da dajemo svoj doprinos širim prioritetima Vlade Kosova i njenim interakcijama sa medjunarodnim institucijama kao što su Evropska unija, Savet Evrope, Svetska trgovinska organizacij, Ujedinjene nacije i NATO.

Veliki su izazovi i poteškoce sa kojima smo se suocavali i sa kojima se dalje suocavamo. To su izazovi koji su razliciti po svojoj prirodi, pocevši od onih koji proisticu iz celokupne situacije na Kosovu, kao što su opšta tranzicija (posebno ona politicka) ili budžetska ograničenja, pa sve do onih izazova koji su specificni za Ministarstvo za pravosudje, kao što je potreba za daljim pojašnjenjem zakonskog mandata, nedostatak odgovarajucih radnih prostorija, poteškoce u zapošljavanju osoblja ili potpuna izgradnja rukovodstvene strukture.

Medjutim, uprkos tim poteškocama i zahvaljujuci posvecenosti osoblja Ministarstva i pomoci partnerskih institucija i organizacija, mi smo postigli napredak. Stvaranje i operacionalizacija rukovodstvene strukture, zapošljavanje osoblja (ukljucujuci osoblje iz redova manjina), koraci za obezbeđivanje transparentnosti svega onoga što radimo i aktivnosti preduzete na ispunjavanju standarda vladavine prava, predstavljaju primere važnih dostignuca koje je Ministarstvo za pravosudje do sada ostvarilo. Usvajanje ovog strateškog plana označava još jedno važno dostignuce Ministarstva za pravosudje.

To ce biti dalje dopunjeno razvijanjem i sprovodjenjem planova rada u vezi sa ovim strateškim planom, a putem kojih ce ovaj strateški plan biti ostvarivan. Zajedno, oni ce obezbediti okvir unutar kojeg cemo moci da nadogradjujemo dosadašnje uspehe našeg Ministarstva i da radimo na stvarivanju naše vizije u buducnosti i ispunjavanju naše misije. Moramo da radimo posveceno i profesionalno da bi smo postali centralni mehanizam za unapredjivanje stvaranja i razvoja jednog funkcionalnog pravosudnog sistema koji obuhvata demokratske vrednosti, vrednosti vladavine prava i ljudskih prava i da postanemo Ministarstvo koje deluje kao model za sva ministarstva na Kosovu. Ovaj strateški plan ne samo da sadrži našu sveobuhvatnu viziju i misiju, vec i jasno odredjuje pravac koji treba slediti da bi se one ispunile. On predstavlja profesionalni i eticki okvir kroz definisanje vrednosti i principa koji treba da budu osnova našeg rada i ponašanja. On takodje jasno oznacava obalsti na koje treba da se koncentrišemo, a unutar njih i strateške ciljeve, šire ciljeve i rezultate kojima treba da stremimo više nego ikada. 

Vegzat

stema