Sektor za evropske integracije

Dužnosti i odgovornosti Odseka za evropsku integraciju su sledeće:

  • Pruža podršku u pisanju strategija i planova iz delokruga rada Ministarstva;
  • Obezbeđuje informacije za izradu Akcionog plana za evropsko partnerstvo (APEP) i stara se o njegovoj usaglašenosti sa Srednjoročnim okvirom potrošnje i drugim strateškim dokumentima;
  • Prati sprovođenje APEP i podnosi izveštaje nadležnim institucijama;
  • Koordiniše pomoć dobijenu od IPA i inostranu bilateralnu i multilateralnu pomoć za rad Ministarstva i stara se da ista bude povezana sa prioritetima Ministarstva;
  • Pruža podršku organizacionim strukturama Ministarstva u toku pripreme i vođenja projekata;
  • Pruža podršku organizacionim strukturama zaduženim za pravna pitanja u Ministarstvu koja se odnose na uvrštavanje praktičnih politika EU u domaće zakonodavstvo prilikom njegovog usaglašavanja sa komunitarnim pravom i stara se da zakonski propisi predviđeni u APEP budu uneti u Zakonodavni program Vlade;
  • Pruža podršku u organizovanju i održavanju redovnih sastanaka u procesu stabilizacije i pridruživanja u vezi pitanja koja se odnose na delokrug rada Ministarstva.

 

Rukovodilac Odseka za evropsku integraciju za svoj rad odgovara rukovodiocu Odeljenja za evropsku integraciju i koordinaciju politika.

 

Broj zaposlenih u Odseku za evropsku integraciju jeste tri (3) izvršioca.

 

Ruzhdi Osmani

Šef Odeljenja za evropske integracije

Email: ruzhdi.osmani@rks-gov.net

Tel:  038 200 18-066

 

Vegzat

stema