Agencija za Administraciju Zaplenjene ili Konfiskovane Imovine

Ministarstvo pravde u okviru svojih obaveza za ispunjavanje primenu Zakona Br 03/L-141 za Administraciju Zaplenjene ili Konfiskovane  Imovine  osnovala je  Agenciju za Administraciju Zaplenjene  ili Konfiskovane Imovine  koja je izvršna agencija u okviru  Ministarstva  Pravde.

Naša misija

Agencija za administraciju zaplenjenom ili konfiskovanom imovinom snosi  odgovornost  za zaštitu i upravljanje  zaplenjene   ili konfiskovane imovine  koja im je poverena na cuvanje od strane  nadležnog organa. Agencija obavlja svoje funkcije u cilju pružanja unosnog (isplatljivog)  i profesionalnog  upravljanja  imovinom i obavlja svoje poslove sa integritetom i transparentnosti. Osnovni cilj Agencije je da postane odlican centar  za  administraciju zaplenjene ili konfiskovane  imovine.

Sastav Agencije

Administrativno Uputstvo 1/2010 definiše funkcionalnu i organizacionu strukturu Agencije za upravljanje zaplenjene ili konfiskovane imovine. Agencija je organ u sastavu Ministarstva pravde, a na čijem je čelu načelnik. Agencija za upravljanje zaplenjenom ili konfiskovanom imovinom  u svojoj organizacionoj strukturi poseduje i:
1. Departman za administraciju u okviru kojeg  se nalazi Divizija personela i Divizija za budžet i finansije;
2. Departman Prijema, očuvanje vrednosti i prodaja imovine zaplenjene ili konfiskovane u okviru kojega se nalazi   Divizija  prijema  i  očuvanja vrednosti  kao i Divizija  prodaje  zaplenjene ili konfiskovane imovine;

Zadaci i odgovornosti Agencije

Agencija za administraciju zaplenjene  ili konfiskovane imovine  ima sledeće zadatke i odgovornosti: održava i upravlja  zaplenjenom  ili konfiskovanom  imovinom u saradnji sa tužilaštvom, sud ili drugi nadležni organi, u skladu sa važećim zakonom, izuzev imovine zaplenjeno za implementaciju i naplatu poreza.

Agencija pomaže u izvršenju odluke za  zaplenu ili konfiskovanje imovine, na zahtev nadležnih organa, Agencija omogućava prodaju   zaplenjene ili konfiskovane imovine  na osnovu ovlašćenja nadležnog organa.

Agencija preduzima odgovarajuće mere potrebne za očuvanje i bezbednost vrednosti 
zaplenjene ili konfiskovane imovine.  Očuvanje vrednosti može  se obezbediti držanjem ili prodajom zaplenjene ili konfiskovaneimovine  od strane Agencije, u cilju da se zameni na novčanu protivvrednost. Agencija angažuje stručnjake prema potrebi  za procenu vrednosti imovine i način očuvanja  zaplenjene ili konfiskovane imovine. Prihodi izvedeni od prodaje će biti deponirani  u Bankarski račun Agencije u Centralnoj Banci Republike Kosova. U posebnim slučajevima Agencija zatražiti od suda ili drugog nadležnog organa da  zaplenjena  imovina  može biti ostavljena na očuvanje  ili korišćenje  osobi od kojeg  je zaplenjena.

Agencija upravlja podacima u vezi sa zaplenjenom ili konfiskovanom  imovinom u centralizovanom kompjuterskom sistemu. Svako fizičko ili pravno lice, kome  je oduzeto ili konfiskovano, ima pravo da zatraži informacije od Agencije za njegovu zaplenjenu ili konfiskovanu  imovinu. Ministarstvo pravde je posvećena realizaciji ciljeva i akcija koji proizilaze iz Zakona  zakona, kao i jačanje sistema pravde u funkciju kompletiranja  infrastrukture u sektoru pravde.

Objavljivanje aukcija

Vegzat

stema