Probaciona Služba Kosova

Razvoj KPS-a 

Ovaj servis je počeo kao prvi servis te vrste na Balkanu, datuma 02. Decembar 2002, kao pilot projekat u Prištini, pod nadležnošću  Divizije Krivičnog menadžmenta  / Departmant  za pravosuđe (Stub I UNMIK),

Uredbom UNMIK-a broj 2006/26 od 27. aprila 2006, nadleznosti  nad Kosovskom Probacionom  Službom  iz Departmanta pravde, prelaze u Ministarstvo pravde.

Rad Probacione Službe Kosova KPS-a

Probaciona Služba Kosova  PSK je centralni administrativni organ podređen Ministarstvu. Pravde 2. PSK je odgovorna za obavljanje sledećih zadataka: 
•    organizovanje, sprovođenje i nadgledanje izvršenja alternativnih kazni i društvene reintegracije osuđenih lica (probni poslovi); 
•    priprema socijalnih anketa u društvu i izveštaja o kažnjavanju izvršilaca krivičnih dela; 
•    procenu kriminogenog rizika i procenu za utvrđivanje potreba za tretmanom prema izvršiocima krivičnih dela; 
•    izvršenje mera različitosti i vaspitnih mera prema maloletnicima;
•    nadzor i pomaganje osuđenim licima u toku izdržavanja alternativne kazne; 
•    nadzor i pomaganje prestupnicima koji su zavisnici droge ili alkohola koji prolaze kroz obavezan rehabilitacioni tretman koji se sprovodi na slobodi;
•    nadzor i pomaganje osuđenim licima na uslovnom otpustu; 
•    izrada individualnih programa nadzora; 
•    pisanje izveštaja o izvršenju alternativnih kazni za lica na uslovnom otpustu i lica puštena iz zatvora za tužilaštva, sudove i komisije za uslovno puštanje na slobodu; 
•    savetovanje i podrška osuđenim licima na završetku njihove kazne; 
•    vođenje evidencija i registara o izvršenju alternativnih mera i kazni u elektronskom sistemu za vođenje podataka; 

Misija:

Na osnovu svojih nadležnosti i zakonske odgovornosti , misija Probacione Službe Kosova   je  "Da ojaća društvenu savest u saradnji sa svim državnim institucijama za humanizaciju  izvršenja alternativnih sankcija, smanjiti stopu kriminala, smanjiti stopu recidiva, stvaranje uslova   i povećanje mere  bezbednosti  za naše društvo."

Pravni osnov za rad Probacione Službe Kosova

Pravni osnov za legalan rad PSK sastoji  se od sledećih zakona:  Krivični Zakon Kosova, Br.04/L-82, 20 april 2012; Zakon o krivičnom postupku, Br. 04/L-123, 13 decembar 2012;  Zakon o maloletnicima, Br. 03/L-193,8 jul 2010; i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakon Br. 04/L-149, 29 jul 2013.

http://www.kuvendikosoves.org/?cid=3,191

I podzakonskih akata : Administrativno uputstvo MP-Br..01 / 2015 za kriteriji i vremenske  rokove za sastavljanje izveštaja i nadzor oslobodenih lica, potpisano  od strane Ministar Pravde datum, 16.02.2015; Radni standardi i procedure PSK-a , br. 19-2014 , 04/01/2014 

http://www.md-ks.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_MD-Nr.01-2015.pdf

Organizativna Struktura PSK 

Za izvršenje poslova i zadataka iz delokruga nadležnosti Službe za uslovnu slobodu osnivaju se sledeće osnovne organizacije: 

1.  Centralna kancelarija Službe za uslovnu slobodu sa sedištem u Prištini; i 

2.  Regionalne kancelarije za uslovnu slobodu.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija Probacione Službe i regionalnih kancelarija je regulisanoUredbom VRK-BR.31/2013 o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva Pravde, 10.12.2013, odobrena od strane Ministra Pravde.  

za uslovnu slobodu uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za uslovnu slobodu koji usvaja ministar u posebnom poglavlju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu. 

Probaciona služba Republike Kosova, članica  Evropske Probacione  organizacije (CEP)

Kosovska Probaciona služba je primljena 31. januara 2011 Evropska Probacionoj  organizaciji  (CEP) kao punopravnog člana sa punim pravima.

Tokom ove godine u saradnji sa Javnom Univerzitetu u Prištini objavljuje se rad Probacione službe - Ukratko, "Test u Evropi - Kosovo" na CEP zvaničnom sajtu ekipe. 

Probation in Europe Update - CEP Probation

 

Vegzat

stema