Departmana za zakonska pitanja

PRAVNI OSNOV I ODGOVORNOSTI  PRAVNI  DEPARTMAN

Pravni Departman, kao organizaciona  jedinica  Ministarstva Pravde, na osnovu nadleznosti  Ministarstva pravde definisane  Pravilnikom br. 02/2011 za  oblasti administrativne odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava, Aneks I, Poslovnika o radu  Vlade  nr. 09/2011 kao i zakonima i relevantnim podzakonskim aktima ima sledeće zadatke i odgovornosti:

1.Predlaže, sačinjava i obezbeđuje sprovođenje zakonskih propisa iz delokruga rada Ministarstva;

2. Priprema periodične izveštaje u vezi sa pravosudnim sistemom na Kosovu;

3. Stara se da pravni propisi koje predlaže Ministarstvo budu u skladu sa međunarodnim
standardima i pravnim propisima Evropske unije i zakonima koji su na snazi na Kosovu;

4. Priprema predloge za pravne savete, predloge preporuka i predloga odluka, na zahtev;

5.Predlaže godišnji zakonodavni program Ministarstva, u saradnji sa svim organizacionim
strukturama Ministarstva;

6.Stara se o utvrđivanju mogućih normativnih i administrativnih prepreka u sprovođenju postojećih važećih zakonskih odredbi iz delokruga rada Ministarstva i predlaže konkretne mere za njihovo otklanjanje. 

Pravni Departman se sastoji Odsek za izradu i usaglašavanje zakonskih propisa i Odsek za nadzor nad sprovođenjem zakonskih propisa, pravnu pomoć i međuresornu saradnju u oblasti zakonodavstva.

Direktor Pravnog Departmana je G. Mentor BOROVCI
 
Kontakt:
 
E-mail: mentor.borovci@ks-gov.net
http: www.md-ks.net
Tel: 038/200 18 161
Adresa: Ministarstvo Pravde
Nova Zgrada Vlade (bivsa zgrada Rilindja) 
VII Sprat, Kancelarija  br.704
Pristina, Kosovo

Vegzat

stema