Departaman za Evropsku Integraciju i Koordinaciju Politika

Shodno Poslovniku Vlade Kosova sa brojem 01/2011 o osnivanju Departamana za Evropsku Integraciju i Koordinaciju Politika (Departman) i drugih odredbe, Ministartsvo pravde  (MP) je donela odluku kojom je osnivala ovaj Departman u okviru MP. Dužnosti i odgovornosti su:

 

1)    Pruža podršku u koordinaciji aktivnosti u procesu evropske integracije;

2)    Prati sprovođenje preporuka Evropske unije i piše izveštaje o tome;


3)    Pruža podršku pri usklađivanju zakonskih propisa Ministarstva sa komunitarnim pravom;

4)    Koordiniše aktivnosti Ministarstva u vezi finansijske podrške od Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i iz drugih fondova Evropske unije;


5)    Daje doprinos u razmeni informacija u funkciji procesa evropske integracije iz delokruga rada Ministarstva.
 

U sastavu ovog odeljenja postoje sledeći divizije:Rukovodilac Departmana  za Evropsku integraciju i koordinaciju politika je Lulzim Beqiri

Kontakt: 
E-mail: lulzim.beqiri@rks-gov.net
Tel.: (+381) 38 200 18 092
Adresa: Ministarstvo Pravdewww.md-ks.org
Bivša Zgrada Rilindja
Sprat 8, kancelarija Br. 817/a
Priština, Kosova

Vegzat

stema