Kancelarija za analizu i statistiku

Dužnosti i odgovornosti Divizije za nadgledanje zakonitosti rada slobodnih profesija su: Vrši nadzor nad zakonitošću rada privatnih izvršitelja, beležnika I posrednika u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku, Zakonom o beležnicima i Zakonom o posredovanju.Priprema zapisnik u vezi sa vršenjem nadzora nad zakonitošću posla Slobodnih profesija.Priprema izveštaj i daje preporuke u vezi sa vršenjem nadzora nad zakonitošću rada slobodnih profesija.Vrši i druge poslove u skladu sa zakonodavstvom na snazi. Rukovodilac Divizije za nadgledanje zakonitosti rada slobodnih profesija izveštava kod generalnog sekretara, u operativnom I administrativnom aspektu. Broj zaposlenih u Odsjeku za nadgledanje zakonitosti rada slobodnih zanimanja je četiri

Vegzat

stema