Unutrasnji revizori

DEFINICIJA UNUTRAŠNJE REVIZIJE


 ”Unutrašnja revizija je savetodavna i samostalana delatnost koja pruža objektivnu sigurnost. Formirana je e u cilju poboljšanja i povecanja efikasnosti u funkcionisanju jednog entiteta. Ova revizija pomaže entitetu da ispuni svoje težnje, pružajuci mu trajan, održiv i disciplinovan pristup u procenjivanju i poboljšanju efektivnosti menadžiranja rizika, kontrole i vodecih procesa rukovodenja.
 

MISIJA


Departman unutrašnjeg revizora, ima za cilj da pruži kvalitetno profesionalno razmatranje i analizu troškova, kao i sigurnosne i savetodavne usluge   Budžetskoj organizaciji u okviru raspoloživih kapaciteta. Javnost ocekuje da oni budu odgovorni za menadžiranje javnim financijama i deluju unutar javnog organa, te snose punu odgovornost za trošenje novca i rezultate njegovog menadžiranja u toku vršenja vladinih aktivnosti. Glavna odgovornost jeste zadatak da se javni resursi  menadžiraju apsolutnim integritetom, i domacinski od strane ministarstava i drugih clanova koji su izabrani u opštinama, organima samouprave, kao i menadžeri i drugi zvanicnici. Dakle, unutrašnji i spoljni revizor i, u tom lancu odgovornosti su u uskoj i znacajnoj vezi. Oni ucvršcuju odgovornost clanova koji su izabrani ili  imenovani da obavljaju odredene usluge za potrošace i korisnike tih usluga, zatim za poreske platiše i zajednicu u celini, ia u okviru svojih odgovornosti i unutar javne organizacije.
 

TEŽNJA UNUTRAŠNJEG REVIZORA


Jedinica unutražnjeg revizora (JUR) rukovodi širokim i sveobuhvatnim programom unutrašnje revizije budžetske organizacije. Program unutrašnje revizije, pre svega analizira i oceni efektivnost adekvatne menadžerske kontrole, politike procedure i planove budžetske organizacije, zatim i pomocnih organizacija, u cilju njihovog prilagodavanja da uspešno vrše svoju delatnost. Njegova funkcija takode obuhvata i savetodavne mere i druge usluge u menadžiranju rizike, te druga pitanja od zajednickog interesa za vladu.
 

ZADACI  I  FUNKCIJE


Revizija pruža visoke vrednosti, ne samo putem analiza i izveštaja o tome šta se zbivao nakon dogadaja, nego i u perspektivi buducnosti, identifikujuci probleme te prirode i izvukavši pouku od svega toga, da bi zatim nudio i proširio dobre prakse. Unutrašnji i spoljni revizori imaju dorektan pozitivan uticaj na nacin kako javne organizacije i njihovi zaposlenici obavljaju svoje zadatke.

Radeci u unutar javnog organa, oni pomažu promociji rukovodenja i donošenja pravednih i najboljih odluka, a time i najbolje korišcenje novca poreskih platiša, odigraju ujedno i znacajnu ulogu u kolektivnom rukovodenju poslovima javnog organa. Dakle, unutrašnje revizije su i nužna dopunska aktivnost. Sposobnost vršenja unutrašnje revizije unutar jedne organizacije, neposredno pomaže upravnom organu i radnom osoblju-personalu da ispravno ivrši svoje zadatke i obaveze, uz istovremeno prihvatanje javne odgovornosti za što bolje upravljanje od strane rukovodstva.
 

SAMOSTALNOST


Jedinica unutrašnje revizije nema izvršnu ulogu, niti odgovornost za razvoj, sprovodenje ili operacionalizaciju sistema. Medutim ona može da pruži savete za sprovodenje, kontrolu, i druga pitanja koja su povezana, poput pitanja korišcenja kapaciteta i potrebe pridržavanja objektivnosti.Direktor Jedinice unutrašnjeg revizora, periodicno, jednom mesecno, izveštava Stalnom sekretaru ili Izvršnom rukovodiocu-šefu.
 

IZVEŠTAVANJE


Na kraju svake individualne revizije, revizor treba da sastavi pismeni izveštaj u kome ce predstaviti jasno nalaze. Sadržaj tog izveštaja treba da bude razumljiv i jasan, te bez dvosmislenosti i konfuzije i da sadrži samo informacije, zasnovane na konkretne dokaze revizije, kao i da bude bjektivan, samostalan, konstruktivan i pravican. Zatim takode tromesecno, ili prema zahtevu rukovodioca Unutrašnjeg revizora, ili rukovodioca budžetske organizacije izveštava o progresu u ispunjavanju Godišnjeg plana. 31 januara svake godine, rukovodilac Unutrašnjeg revizije sastavlja sažet izveštaj kako bi se uporedili godišnji rezultati sa planiranim, utvrdenim ciljevima u Godišnjem planu.  

Vegzat

stema