Uredbe i administrativna uputstva

15/04/2019

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 01/2019 О NAČINU POLAGANJA I PROGRAMA NOTARSKOG ISPITA

05/09/2018

RREGULLORE QRK NR. 12.2018 PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E RREGULLORERS 31.2013 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË MINISTRISË SË DREJTËSISË

11/01/2018

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA VRK - BR. 10/2017 O LISTI POKAZATELJA ZA SLUŽBENU IDENTIFIKACIJU ŽRTAVA KRIJUMČARENJA LJUDIMA

27/11/2017

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 06/2017 O POSLOVANJU I LIČNIM PODACIMA PRIVATNIH IZVRŠITELJA

11/10/2017

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP BR. 05/2017 O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE ZAPLENJENE POKRETNE IMOVINE

11/10/2017

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP / BR .04/2017 O NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA ČUVANJA I DRŽANJA ZAPLENJENE I KONFISKOVANE IMOVINE

20/07/2017

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 03/2017 O POSTUPCIMA ORGANIZOVANJA, SADRŽAJA I ODRŽAVANJE ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

07/06/2017

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 02/2017 O TAJNOSTI INFORMACIJA, DAVANJE I OTKRIVANJE INFORMACIJA KAO I UPUTSTVA ZA MEDIJSKI PUBLICITET O RADU KOREKTIVNE I PROBACIONE SLUŽBE

18/05/2017

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP- BR.01/20173 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA MP-BR.06/2014 O TARIFAMA ZA BONUSE I NAKNADU TROŠKOVA ZA PRIVATNE IZVRŠITELJE

24/04/2017

Vodič za nadzor nad radom privatnih izvršitelja

06/01/2017

RREGULLORE E PUNËS1 SË KOMISIONIT PROFESIONAL PËR VLERËSIMIN E PËRMBARIMIT

17/10/2016

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR.03/2016 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA MP – BR. 03/2015 ZA NAKNADU RADA KOMISIJE ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

29/09/2016

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP- BR.02/2016 ZA KAZNE I DISCIPLINSKI POSTUPAK ZA OSUGENA LICA

24/08/2016

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 01/2016 PROFESIONALNI I ETICKI KODEKS ZA KOREKTIVNE SLUZBENIKE U KOREKTIVNOJ SLUZBI

23/12/2015

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP -BR. 08/2015 ZA ODRZAVANJE I PRIKUPLJANJE REGISTARA ZA OSUĐENA LICA3

20/07/2015

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR.07/20153 ZA KUCNI RED U KOREKTIVNIM INSTITUCIJAMA

Prev 1 2 3 4 Next 

Vegzat

stema