Uloga i Misija Ministarstva Pravde

Da obezbedi jedan efikasan sistem sudstva i tužilaštva , nezavisan, objektivan,  pred kojim će se  svi građani  osećati bezbedno i ravnopravno. 

Ministarstvo Pravde obezbeđuje veoma profesionalan tretman i prema međunarodnim standardima pritvorenih lica, osuđenih, žrtvama nasilja, žrtvama trgovine sa ljudima  i zaštičenih svedoka.

Ministarstvo Pravde sastavlja zakonodavstvo u saglasnosti sa Ustavom Republike Kosovo I usklađuje zakone sa standardima EZ-ce, razvija pravnu  međunarodnu saradnju , kao I obezbeđuje lakši pristup u pravne institucije za nacionalne manjine.  

Vegzat

stema