Ured za ljudska prava

Sta mi pružamo?


Jedinica za Ljudska Prava (JLJP) funkcioniše pod nadzorom Permanentnog Sekretara, a drži mandat za preduzimanje efektivnih mera za ocenjivanje uskladivanja politika, legislacije i aktivnosti ministarstva sa relevantnim medunarodnim standardima za ljudska prava. Mi pružamo Permanentnom Sekretaru i ostalim strukturama u ministarstvu preporuke oko pitanja koje se ticu ljudskih prava.

JLJP je osnovana shodno odluci Permanentnog Sekretara, 5 aprila 2006 godine, nakon izdavanja Administrativnog Uputstva Br. 8/2005 od strane Premijera Kosova oko “Opštih Uslova za Jedinice za Ljudska Prava”. 19 marta 2007 godine, u svrhi obezbedivanja struktura i integracije Jedinice za Ljudska Prava u ministarstvima Kosova, Premijer je izdao Administrativno Uputstvo Br. 4/2007.

    Glavni zadaci Jedinice za Ljudska Prava ukljucuju:
-    Pripremu politika i uputstva u polju ljudskih prava unutar ministarstva;
-    Saradnja s Institucijom Ombudspersona, kao i nadgledanje sprovodenja preporuka Ombudspersona;
-    Ocenjivanje implementacije nacela ljudskih prava unutar ministarstva;
-    Ucestvovanje u pripremi zakona i ostalih podzakonskih akata;
-    Promocija ljudskih prava;
-    Aktivnosti saradivanja sa strukturama opštinskih vlasti, medunarodnim organizacijama i NVO-ima u polju zaštite i promocije ljudskih prava;
-    Aktivno ucešce u radovima raznih radnih meduministarskih grupa.
 

Sta možemo pružiti?


Službenici JDNJ pokrivaju sledeca polja ljudskih prava: jednake mogunosti, polnu ravnopravnost, decja prava, prava manjina (zajednica), prava lica sa ogranicenim mogucnostima, kao i borbu protiv trgovine ljudskim bicima.
JLJP prima žalbe od strane zaposlenih u ministarstvu i javnosti oko tvrdnji da aktivnosti i dela Ministarstva Pravde nisu u skladu sa ljudskim pravima, a može i pružiti pravnu pomoc ili podršku ostalih vidova u ovom aspektu.
JLJP u saradnji sa Uredom za Informisanje i Arhivom, obezbeduje za javnost informacije oko specificnih aktivnosti preduzetih od strane Ministarstva u vezi sa ljudskim pravima.
JLJP može organizirati aktivnosti za zaposlene u Ministarstvu, u svrhi dizanja nivoa saznanja oko ljudskih prava, preko radnih grupa, seminara, okruglih stolova, itd.

 

Koordinatora Jedinice za Ljudska Prava, Gdu. Fljorentina Beciraj, 

Kontakt:
Email: 
Florentina.Beqiraj@ks-gov.net.
Tel: + 381 38 200 18 127
Fax: + 381 38 213 093
Adresa: Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e ish Rilindjes
Kati VIII, Zyra 817
Prishtinë, Kosovë

Vegzat

stema