Konkurs:Probacioni službenik / ica - 1 ( jedno radno mesto)


Prishtinë, 10/09/2019 - Na osnovu Zakona o Civilnoj Službi Republike Kosova L. NR. 03 / L-149 i Uredbe br. 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi Republike Kosova, Kosovska Probaciona Služba objavljuje:

KONKURS

I: PROBACIONA SLUŽBA KOSOVA

1. Pozicija : Probacioni službenik / ica  - 1 ( jedno radno mesto)

    Referencija:MP/PSKDR/680 / JP00040867       

    Koeficijent:  7

    Odgovara: Rukovoditelju regionalne kancelarije

    Mesto: Mitrovica

Zadaci i odgovornosti:

•  Preko šefa  regionalne kancelarije, se primaju  zahtevi od  Tužilastva  ili Sudova, Probacioni  sluzbenik priprema  izveštaj pre izricanja kazne, za odrasle i punu socijalnu anketu za maloletnike;

• Vrši nadzor, korekciju, resocijalizaciju i reintegraciju u društvo, za lica koja su osuđena sa  merama i alternativnim kaznama.

• Nadgleda lica koja su uslovno otpustena  od Komisije za uslovni otpust  i pomaže u njihovoj reintegraciji u društvo

• Izrađuje  individualne  planove i programe, o slučajevima koji su pod nadzorom, koji su sankcionisani  alternativnim sankcijama  i koji su uslovno otpusteni;

• Priprema izveštaj za Sudove i Tužilaštvo Kosova, o postignutom napretku lica koja su pod nadzorom Probacione sluzbe Kosova, ali i daje predloge za opoziv od alternativne kazne na  kaznu zatvora.

• Sarađuje sa svim drugim institucijama koje imaju za cilj da pomazu  lica sankcionisana alternativnih sankcijama . Saradnja takodje  podrazumeva pregovore, sporazume i praćenje u zdravstvenim insitucijama, institucijama  socijalne zaštite, itd .

• Nadgleda program rehabilitacije, medicinski tretman za lica koja su  zavisnici od droge i alkohola, sankcionisani  alternativnim sankcijama.

• Na zahtev Sudskog Tela za  maloletnike, učestvuje u sudskim raspravama;

• Obavlja svaki  drugi  zadatak  po zahtevu rukovoditelja.

 

Kvalifikacije , iskustvo , veštine i lične karakteristike :

  •  Univerzitetska diploma: (Sociologia, Pedagogia,Psihologia,Pravni fakultet)
  • Najmanje dve (2) godine profesionalnog radnog iskustva;
  • Dovoljno poznavanje u stručnim i administrativnim poslovima;
  • Sposobnost za rad i saradnju sa relevantnim institucijama unutar i van službe;
  • Dobro kompjuterske sposobnosti;
  • Poznavanje albanskog ili srpskog jezika.

Prijem i dostava aplikacija: Probaciona Služba Kosovo / Kancalerija osoblje, bivša  zgrada ‘’Rilindja’’  6 (šesti) sprat, Kancelarija br. 603,Pristina

Za detaljnije informacije možete da kontaktirate  sa Kancalerijom osoblja, tel: 038 / 200-18-048, 200-18-285 od 08:00 do 16:00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na veb sajtu Ministarstva Pravde / Probaciona Služba Kosova i u jednom od dnevnih novina, počevši od 10.09.2019, do 24.09.2019, koji se smatra poslednji rok za zatvaranje Konkursa.

Aplikacije poslate poštom, koje nose poštanski žig na pošiljci, koje su poslate poslednjeg dana roka za aplikaciju će biti važeća i će se smatrati da su primljene, ako stignu u roku od 4 dana, dok aplikacije koje stižu nakon isteka ovog roka i one koje su nekompletirane neće se uopšte smatrati.

Aplikaciji se prilaže kopija dokumenata o kvalifikacijama, iskustvo i druga potrebna dokumentacija koja je potrebna za radno mesto za koju konkurisate.

Izabrani kandidati u užem izboru će biti obavešteni pismenim putem ili putem telefona u zakonskom roku od strane Divizije ljudskih resursa i dužni su da donesu svoje originalne dokumente o kvalifikacijama i obuci radi verifikacije od Komisije koja sprovodi intervju

 “Civilna Služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve državljane Kosova i dočekuje aplikacije iz svih osoba muškog i ženskog roda od svih zajednica na Kosovu.”

stema