I N T E R N I K O N K U R S


Prishtinë, 17/09/2019 - Na osnovu Zakona BR. 03/L-149 za Civilnu Sluzbu Republike Kosova i Uredbe Br. 02/2010 Procedure Regrutiranja u Civilnoj Sluzbi Republike Kosova i Uredbe Br. 21/2012 za Napredovanje u Karijeri Civilnih Službenika, Ministarstvo Pravde objavljuje ovaj:

I N T E R N I      K  O  N  K  U  R  S

 

I. DIVIZIJA ZA NABAVKU
1. Pozicija:     Viši službenik za nabavku - 2 (dva radna mesta)
Referenca:     MP/DN/ 17 - 09 - 01 - 2019  

Koeficienat:   8 

Odgovara:      Rukovodilaca Divizije za Nabavke

Mesto:            Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Izrađuje planove rada u skladu sa nadzornikom za sprovođenje zadataka dodeljenih na osnovu ciljeva jedinice i daje preporuke e u vezi sa primenom ciljeva jedinice;
 • Rukovodi radnim grupama iz određene profesionalne oblasti kad je to potrebno i obavlja specijalizovane zadatke iz određenog područja i pomaže ostalom osoblju institucije u izvršavanju njihovih dužnosti i odgovornosti;
 • U saradnji sa nadzornikom, analizira i procenjuje postizanje ciljeva i plana rada jedinice i sastavlja izveštaje o postignutom napretku i preporučuje poboljšanja ako je to potrebno;
 • Osigurava da su svi zahtevi za nabavku u skladu sa zakonodavstvom i pravilima o javnim nabavkama;
 • Priprema ugovore i osigurava da metode i tehnike nabavke budu razumljive i primenjene od strane drugih službenika za nabavku;
 • Priprema standardne obrasce i postupke, zavisno od načina nabavke, i osigurava da se pozivi ponude za tendera i njihovo podnošenje budu dostavljeni pravovremeno;
 • Osigurava detaljne vođenje evidencije za sve učesnike ponuđača, postupaka i odluka, kao i potpisivanje komentarima svakog člana;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa svrhom radnog mesta   koje nadzornik može povremeno zatražiti.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerzitetska diploma: Ekonomski fakultet, Pravni ili javne uprave, 3 godine profesionalnog iskustva;
 • Detaljna i specijalizovana znanja iz oblasti javnih nabavki;
 • Poznavanje zakona i važećih propisa;
 • Veštine u komunikaciji, planiranju rada i vođenju tima;
 • Istraživačke, analitičke i procenjivačke veštine i formulacija preporuka i stručnih saveta;
 • Kompjuterske veštine u softverskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access).

 

II.KANCELARIJA GENERALNOG SEKRETARA

I. Pozicija:      Visoki službenik za koordinaciju ljudskih prava - 1 (jedno radno mesto)

Referenca:     MP/KGS/ 17 – 09 – 02 - 2019          

Koeficienat:   8

Odgovara:      Koordinatora Jedinice za Ljudska Prava

Mesto:            Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Izrađuje i razvija planove rada u skladu sa nadzornikom za sprovođenje zadataka dodeljenih na osnovu ciljeva jedinice i daje preporuke u vezi sa realizacijom ovih ciljeva;
 • Sprovodi istraživanja i analize vezane za promociju, unapređenje i zaštitu ljudskih prava unutar institucije;
 • Učestvuje u izradu, razvoj i pripremu politika, strateških dokumenata kao i drugih dokumenata o ljudskim pravima;
 • Koordinira i nadgleda ispunjenje aktivnosti vezanih sa ljudskim pravima u okviru institucije;
 • Nadgleda sprovođenje zakonodavstva o ljudskim pravima i ravnopravnosti polova i priprema izveštaje o poštovanju ljudskih prava i ravnopravnosti polova;
 • Koordinira aktivnosti vezane sa pravima zatvorenika u okviru Ministarstva pravde i Kazneno-popravne službe Kosova, u skladu sa domačim zakonima i međunarodnim instrumentima o pravima zatvorenika i standardima ljudskih prava;
 • Sa ovlašćenjem rukovodilaca, zastupa ministarstvo  na sastancima na kojima se razmatraju pitanja u vezi sa ljudskim pravima uopšte i pravima zatvorenika, i adresira pitanja oko eventualnih kršenja ljudskih prava u oblastima koje pokriva Ministarstvo;
 • Koordinira aktivnosti sa Agencijom za dobro upravljanje pri KP i zastupa instituciju na sastancima na kojima se razmatraju pitanja koja se odnose na ljudska prava;
 • Sarađuje sa nevladinim organizacijama, drugim relevantnim organizacijama i svim pružiocima usluga za poboljšanju kvaliteta ljudskih prava;
 • Obavlja i druge zadatke u skladu sa zakonima i propisima koje nadzornik može povremeno da ih tražiti.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerzitetsku ili avansiranu diplomu iz oblasti koja je povezana sa radnim zadacima, 3 godine stručnog radnog iskustva;
 • Poznavanje i iskustvo iz oblasti ljudskih prava;
 • Veštine u komunikaciji, planiranje rada i vođenja tima;
 • Istraživačke, analitičke i evaluacijske veštine, kao i veštine za formulaciju preporuka i saveta;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka i poslove pod pritiskom;
 • Kompjuterske veštine tokom primene programskih aplikacija (Word, Excel, Power Point, Access, Internet);
 • Dobro poznavanje engleskog jezika je poželjno.

 

III.DEPARTAMENT ZA FINANCIJE I OPŠTE USLUGE

I. Pozicija:      Viši službenik za finansijsko upravljanje i kontrolu- 1 (jedno radno mesto)

Referenca:     MP/DFSHP/ 17 – 09 – 03 - 2019      

Koeficienat:   8

Odgovara:      Rukovodilaca Divizije za Buđet i Financije

Mesto:            Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Prima, upisuje, kontrolise i priprema predmete i potrebnu dokumentaciju za arhiviranje platnih racuna.
 • Obvalja skaniranje predmeta pre slanja u glavnoj arhivi – na cuvanje i dalje skladistenje;
 • Obavlja pripremu potrebnih izvestaja prema periodama;
 • Odgovoran je za izvestaj o radu kod nadleznog sluzbenika za davanje izvestaja u vezi sa svim primljenim zahtevima i oko eventualnih gresaka;
 • Upisuje u posebnu knjigu – Protokol i unese u odgovarajuci program sve primljene  racune, drzi jednu kopiju od njih i prosledjuje njih kod relevantnih subjekata  zajedno sa pratecim aktom; 
 • Prima racune od glavne arhive, upisuje i vrsi njihovu raspodelu kod Departmanta za nabavku, odnosno kod Departmanta za finansije (komunalije);
 • Sprovodi zakonske i podzakonske akte koje su vezane sa pravima i obavezama civilnih sluzbenika;
 • Obavlja i druge zadatke po zahtevu rukovodilaca divizije;
 • Za svoj rada daje odgovornost Rukovodiocu Divizije za buđet i finansije.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerziteteska diplomu: ekonomski fakultet, pravni fakultet ili fakultet za biznis;
 • Tri (3) godine radnog iskustva;
 • Vrsi strucne poslove sa povremenim nadzorom i uputstvima. Upucuje se i pomaze se od sluzbenika visokog nivoa, o pitanjima politika ili slozenim pitanjima, gde se trazi visoko strucno/tehnicko poznavanje i iskustvo;
 • Sposobnost za istrazivanje i pripremu sazetaka i analize o informacijama i da identifikuje relevantne opcije za podrsku odlukama i preporukama visokog nivoa u okviru organizacione jedinice;
 • Sposobnost za rad i komunikaciju sa visokim vlastima  unutar i izvan institucije istog nivoa radi razmene informacija i razvoja rada u oblastima zajednickog interesa, kao i pruzanje saveta u odredjenim pitanjima;
 • Sposobnost za donosenje odluka u vezi sa metodama rada u skladu sa strucnim standardima, bez konsultacije sa sluzbenicima viskog nivoa;
 • Poznavanje albanskog ili srpskog jezika.

 

IV. PRAVNI DEPARTAMANT

I. Pozicija:      Pravni službenik - 1 (jedno radno mesto)

Referenca:     MP/ PD / 17 – 09 – 04 - 2019

Koeficienat:   7

Odgovara:      Rukovodioc Divizije za izradu i usklađivanje zakonodavstva,

Mesto:            Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Aktivno učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata iz delokruga rada Ministarstva;
 • Osiguranje usklađenosti nacrt zakona i drugih pod zakonskih akata sa Ustavom i zakonodavstvom na snazi u Republici Kosova;  
 • Formatiranje nacrt zakona, jezičke i zakonske revizije, kao i osiguranje da tehnički sadržaj nacrt zakona bude tačan i identičan na oba službena jezika i na engleskom jeziku;
 • Po zahtevu, obavlja specijalizovane zadatke iz određene stručne oblasti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, politikama i procedurama,  unutar određenog vremenskog roka;
 • Obavlja određene poslove u stručnoj oblasti sa razumnim stepenom nezavisnosti, pod nadzorom i povremenim uputstvima;
 • Praćenje i upravljanje procedura za izradu i podnošenje nacrt zakona u Vladi;
 • Koordiniranje i saradnja sa ostalim službenicima iz pravnog Departmanta i sa službenicima u Divizijama;
 • Obavlja i druge poslove određene od strane šefa Divizije ili šefa Departmanta;

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerzitetska diploma: Pravni fakultet;
 • Najmanje 2 (dve)  godine radnog iskustva;
 • Poznavanje i iskustvo u izradu i usklađivanje zakonodavstva i drugih pravnih akata;
 • Poznavanje primenljivog zakonodavstva u oblastima odgovornosti Ministarstva;
 • Komunikacijske veštine u planiranju rada i timskog rukovodstva;
 • Veštine za istraživanje, analiziranje, evaluaciju i formulisanje preporuka i profesionalnih saveta;
 • Sposobnost za ispunjenje zadataka i rad pod pritiskom;
 • Kompjuterske veštine u primeni programa ( Word, Excel, Power Point, Access, Internet);
 • Poznavanje albanskog ili srpskog jezika, poželjno je poznavanje engleskog jezika. angleze.

Napomena: Postupak konkurisanja je otvoren za postojeće državne službenike u Ministarstvu pravde, koji ispunjavaju kriterijume konkursa za napredovanje. Ministarstvo pravde pruza jednake mogućnosti napredovanja za sve postojeće državne službenike u Ministarstvu Pravde. Regrutovanje i selekcija će se vršiti u skladu sa Zakonom br. 03/L-149 za Civilnu Službu Republike Kosova, Uredbe Br. 02/2010 o Procedurama regrutovanja u Civilnoj Službi kao i  Uredbe Br. 21/2012 za napredovanje u karijeri Civilne Službenike.

Prijem i Predaja prijava: Prijave aplikacije mogu se uzeti i predati kod Ministarstva Pravde/ Odeljenje za Finansije i Opšte Poslove / Divizija Ljudskih Resursa, Ul «Bivsa Zgrada Rilindja» Osmi (8) Sprat, Kancelarija Br. 803, Priština, Kosovo;

Za tačnije informacije možete kontaktirati Kancelariju Divizije Ljudskih Resursa na Tel: 038 - 200 18 272 od 08:00 – 16:00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u web-stranu Ministarstva Pravde i Tablicu za Oglase, pocevsi od 17.09.2019 do 24.09.2019 koji se smatra kao posljednji dan  zakljucenja Konkursa.

Aplikacije  poslate poštom, koje sadrže poštanski žig o slanju posljednjeg dana odnosno roka za aplikaciju, smatrače se blagovremenim i uzet če se na razmatranje, aplikacije koje stignu van ovog roka i one koje su nekompletne neče se uzeti na razmatranje.

Uz aplikaciju bit ce prilozena  kopija dokumenata o kvalifikaciji, radnom iskustvu, i druga potrebna dokumentacija  koje zahteva radno mesto.

stema