K O N K U R S


Prishtinë, 18/09/2019 - Na osnovu Zakona za Civilnu Sluzbu Republike Kosova L.BR. 03/L-149 i Uredbe Br. 02/2011 za Procedure Regrutiranja u Civilnoj Sluzbi Republike Kosova, Ministarstvo Pravde (MP) objavljuje ovaj:

K  O  N  K  U  R  S

 

I. DIVIZIJA ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA SLOBODNIH  PROFESIJA

1. Pozicija:     Službenik u Diviziju za nadzor zakonitosti rada slobodnih profesija  

- 1 (jedno radno mesto)

Referenca:     MP/DNZRSP/ 18 – 09 – 01 -  2019

Koeficienat:  7

Odgovara:      Šefa Divizije za nadzor zakonitosti rada slobodnih profesija

Mesto             Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Aktivno učestvuje u izradi pravnih akata, političkih i strateških dokumenata u oblasti nadzora zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • Pomaže u nadzoru (inspekciji) zakonitosti rada privatnih izvršitelja, notara i posrednika u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku, Zakonom o beležništvu i Zakonom o posredovanju;
 • Pomaže u pripremi izveštaja o nadzoru zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • Priprema izveštaj koji se odnosi na završetak nadzora zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • u saradnji sa nadzornikom, analizira i procenjuje ostvarenje ciljeva i plana rada jedinice i priprema izveštaje o postignutom napretku i preporučuje poboljšanja, ako je potrebno;
 • Pomaže tokom istraživanja i analize informacija o temama koje je odredio nadzornik i identifikuje opcije ili pitanja za razmatranje;
 • Sarađuje i komunicira sa drugim jedinicama unutar i izvan ustanove za poslove nadzora zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • Sprovodi sve druge radove koje odredi rukovodilac odeljenja za nadzor zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerzitetska diploma, Pravni fakultet;
 • Najmanje dve godine radnog iskustva;
 • Znanje i iskustvo u oblasti slobodnih  profesija;
 • Veštine za komunikaciju, planiranje rada i vođenja tima;
 • Istraživačke, analitičke i evaluacijske veštine, kao i veštine za formulisanje preporuka i stručnih saveta;
 • Veštine za obavljanje poslova i rada pod pritiskom;
 • Kompjuterske veštine tokom primene programskih aplikacija (Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

 

II. DEPARTMAN ZA TRANZICIONU PRAVDU I PODRŠKU ŽRTVAMA KRIMINALA

1. Pozicija:     Službenik za podršku  žrtvama zločina  - 2 (dva radnog mesta)

Referenca:     MP/DPŽZ/ 18 – 09 – 02 -  2019      

Koeficienat:  7

Odgovara:     Rukovodilaca Divizije za podršku  žrtvama zločina 

Mesto             Priština

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Obavlja prijem podnetih zahteva za nadoknadu žrtve zločina, zajedno sa relevantnom dokumentacijom priloženom uz zahtev;
 • Obaveštava podnosioca zahteva o prijemu zahteva za nadoknadu i za referentni broj;
 • Verificira priložene dokumente za nadoknadu i obavlja preliminarno procenu o kriterijumima podnosioca za nadoknadu;
 • Informiše javnost i žrtve  zločina o njihovim pravama na naknadu;
 • Redovno izveštava rukovodioca o napretku  u vezi sa odobrenim planovima rada;
 • Obavlja sve druge zadatke koje mu odredi šef Divizije ili šef Departmanta.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerzitetska diploma, pravni fakultet;
 • Najmanje dve godine radnog iskustva;
 • Poznavanje i iskustvo iz oblasti podrške žrtvama zločina
 • Veštine u komunikaciju, planiranje rada i rukovođenje tima;
 • Istraživačke, analitičke i evaluacijske veštine,  kao i formulisanje preporuka i stručnih saveta;
 • Sposobnost izvršavanja poslova i zadataka pod pritiskom;
 • Kompjuterske veštine u softverskim aplikacijama (Word, Excel,Power Point, Access, Internet);

 

III. PRAVNI DEPARTMANT

1. Pozicija:     Administrativni asistent - 1 (jedno radno mesto)

Referenca:     MP/PD/ 18 – 09 – 03 -  2019           

Koeficienat:  6

Odgovara:     Direktora Pravnog Departmanta

Mesto             Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Pomaze osoblje u mnogobrojnim vaznim i znacajnim tehnicko/administraivnim zadacima ( cesce bez nadzora); obavlja sve poslove tacno i pravovremeno;
 • Preuzme specificnu odgovornost, bez nadzora, radi sprovodjenja mnogobrojnih postupaka i administrativnih uputstava i to samo inicijativom, ukljucujuci redovno tretiranje na nezavisan nacin svih predvidjenih pitanja, sa uputstvima ali povezane sa potrebama institucije;
 • Vodi tacan i potpun registar o aktivnostima, dosijea, radova, sluzbenih dokumenata, itd., ukljucujuci pripremu izvestaja i statistickih analiza;
 • Od njega moze se zahtevati nadzor nad novom osobljem, takodje  koordinira/konsolidira i verificira njihov rad;
 • Drzi redovne kontakte sa sluzbenicima  u svim nivoima institucije, sa osobljem drugih institucija i sa javnoscu, ukljucujuci pruzanje pomoci i saveta i uputstava za odredjena pitanja ili za razmenu informacija;
 • Pomaze na adresiranje pitanja od strane rukovodilaca i osoblja u vezi sa tehnickim ili administrativnim  postupcima koje mogu biti vrlo slozene;
 • Obavlja i druge zadatke u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima koje nadzornik  povremeno može zahtevati;
 • Sa svoj rad odgovara direktoru Departmanta.

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Srednje obrazovanje, odgovarajucu obuku i najmanje tri (3) godine radnog iskustva iz releventne tehnicke ili administrativne oblasti.
 • Sposobnost za sprovodjenje postupaka i administrativnih uputstava za obavljanje  radnih zadataka;
 • Sposobnost za koordiniranje i nadzor rada osoblja na administrativnom i tehnickom nivou;
 • Kompjuterske  veštine u primeni softverskih aplikacija  (Word, Excel, );

Prijem i predaja aplikacije:  Ministarstvo Pravde/Divizija Ljudskih Resursa, Adresa Bivsa Zgrada „Rilindja“ Osmi (8) Sprat, Kancelarija Br. 803, Priština, Kosovo;

Za detaljnije  informacije možete kontaktirati Kancelariju Divizije Ljudskih Resursa na Tel: 038 200 182 72, svakog radnog dana od 08:00 – 16:00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih novina, pocevsi od 18.09.2019 do 02.10.2019, koji  se smatra kao posljednji dan  zakljucenja Konkursa.

Aplikacije  poslate poštom, koje imaju  poštanski žig na pošiljci koja je poslata poslednjeg dana roka za prijavu, smatrat će se važećim i uzet če se na razmatranje, ako se proceni da su objavljene  petog dana, dok aplikacije koje stignu nakon ovog roka i one koje su nekompletirane neće uopšte biti razmatrane.

Uz aplikaciju bit ce prilozena  kopija dokumenata o kvalifikaciji, radnom iskustvu, i druga potrebna dokumentacija  koje zahteva radno mesto za koje se konkuriše.

Kandidati koji će biti  izabrani za uži krug biče pozvani na  intervju od strane osoblja  pismeno ili putem telefona, i duzni su da sa sobom ponese originalne dokumente o kvalifikacijama i zavrsnoj obuci, za verifikaciju od  strane Personela.

„Civilna Služba Kosova služi svim stanovnicima Kosova, i pozdravlja Aplikacije žena i muśkarca svih zajednica Kosovu“.

stema