OBAVEŠTENJE


Prishtinë, 19/09/2019 - Ispravlja se tačka I konkursa, koji je objavljen dana 18.09.2019 za poziciju: Službenik za nadzor rada slobodnih profesija sa referentnim brojem: MP/DNZRSP/ 18 – 09 – 01 - 2019 navedena kod: Dužnosti i odgovornosti, kvalifikacija, iskustvo i druge veštine.

I. DIVIZIJA ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA SLOBODNIH  PROFESIJA

1. Pozicija:     Službenik u Diviziju za nadzor zakonitosti rada slobodnih profesija  

- 1 (jedno radno mesto)

Referenca:     MP/DNZRSP/ 18 – 09 – 01 -  2019

Koeficienat:  7

Odgovara:      Šefa Divizije za nadzor zakonitosti rada slobodnih profesija

Mesto             Pristina

 

Zadaci i odgovornosti:

 • Aktivno učestvuje u izradi pravnih akata, političkih i strateških dokumenata u oblasti nadzora zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • Pomaže u nadzoru (inspekciji) zakonitosti rada privatnih izvršitelja, notara i posrednika u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku, Zakonom o beležništvu i Zakonom o posredovanju;
 • Pomaže u pripremi izveštaja o nadzoru zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • Priprema izveštaj koji se odnosi na završetak nadzora zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • u saradnji sa nadzornikom, analizira i procenjuje ostvarenje ciljeva i plana rada jedinice i priprema izveštaje o postignutom napretku i preporučuje poboljšanja, ako je potrebno;
 • Pomaže tokom istraživanja i analize informacija o temama koje je odredio nadzornik i identifikuje opcije ili pitanja za razmatranje;
 • Sarađuje i komunicira sa drugim jedinicama unutar i izvan ustanove za poslove nadzora zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija;
 • Sprovodi sve druge radove koje odredi rukovodilac odeljenja za nadzor zakonitosti rada slobodnih pravnih profesija.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti:

 • Univerzitetska diploma, Pravni fakultet;
 • Najmanje dve godine radnog iskustva;
 • Znanje i iskustvo u oblasti slobodnih  profesija;
 • Veštine za komunikaciju, planiranje rada i vođenja tima;
 • Istraživačke, analitičke i evaluacijske veštine, kao i veštine za formulisanje preporuka i stručnih saveta;
 • Veštine za obavljanje poslova i rada pod pritiskom;
 • Kompjuterske veštine tokom primene programskih aplikacija (Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Konkurs ostaje otvoren prema zakonskim rokovima postavljenim u konkursu objavljenom dana 18.09.2019.

 

 

stema