O B A V E Š T E N J E


Prishtinë, 03/10/2019 - U skladu sa Zakonom Br. 03/L-149 za Civilnu Službu, Republike Kosova, Poglavlje III , člana 11 ovog Zakona, i člana 22, tačka 3, Uredbu Br . 02/2010 o Proceduri Regrutiranja u Civilnoj Službi, Ministarstvo Pravde objavljuje sledeče:

O B A V E Š T E N J E

Obaveštavaju se svi zainteresovani Kandidati da interni Konkurs objavljen dana 18.09.2019 za Poziciju: Službenik za podršku žrtvama zločina  - 2 (dva radnog mesta) na Departman za Tranzicionu Pravdu i Podršku Žrtvama Kriminala  sa broj referencije MP/DPŽZ/ 18 – 09 – 02 -  2019 u web-stranu Ministarstve Pravde, produžen  je za sedam (7)  kalendarskih dana od 03.10.2019 do 09.10.2019.

Svi Kandidati koji su u regularnom roku i postupku aplicirali za ovu Poziciju, nemaju  potrebu za ponovno apliciranje.

stema