KONKURS


Prishtinë, 26/11/2020 - Vozać - 2 (dva radna) mesta

Na osnovu zakona Br.06/L-114 o Javnim Suzbenicima i Zakonu Br.03/L-212u Radu i na Administrativnom Upustvu Br.07/2017 o regulisanje proceduara Konkursa na Javnom Sektoru, Ministarstvo Pravde ojavljuje:

K  O  N  K  U  R  S

I. DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE KOSOVA

1. Pozicija:                             Vozać - 2 (dva radna) mesta

Referenca:                             MP /DP /26 - 11- 01 - 2020         

Koeficienat:                           5.5

Trajanje imenovanja:                       Neodređeno vreme – probni rad  šest (6) meseci

Odgovara:                              Generalnom državnom advokatu

Radno vreme:                                    Punim radnim vremenom   

Mesto:                                    Pristina

 Zadaci i odgovornosti:

 • Pruža vozačke usluge na osnovu saobraćajnih pravila;
 • Brine se za održavanje vozila tako da one budu uvek spremna za upotrebu;
 • Vodi evidenciju-beleške o kretanju vozila;
 • Ispunjava formulare povezanim sa službenom vozilom;
 • Prikuplja dokumentaciju i putne - naloge, i iste ih dostavlja kod nadležnog službenika za transport;
 • Podnese pismeni izveštaj nadležnom službeniku o troškovima i održavanju;
 • Primenjuje zakone i podzakonske akte koji se odnose na prava i obaveze administrativnog službenika i službenika za podršku;
 • Dostavljanje dokumenata u sudovima i u pošti;
 • Pruža usluge vožnje i za generalnom državnom advokatu;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i propisima, na opravdan način, povremeno, na zahtev nadzornika;
 • Za svoj rad daje odgovornost kod generalnog državnog advokata.

 

Uslovi, kualifikacija, iskustvo, sposobnosti i licne karakteristike:

 • Diploma srednje škole;
 • Vozačka dozvola , kategorija "B" je obavezna;
 • Jedna (1) godina radnog iskustva;
 • Poznavanje albanskog ili srpskog jezika.

Na osnovu Zakona br. 07 / L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosova i primene priručnika za zaštitu od širenja virusa Covid-19, kojeg je izradio Nacionalni institut za javno zdravlje, obaveštavamo vas da obrazac za aplikaciju se može preuzeti na veb stranici Ministarstva pravde http://md.rks-gov.net  i poslati e-poštom na adresu: rekrutimi.md@rks-gov.net  ili poštom na adresu: „Kosta Novaković“, bb, Priština (bivša zgrada Rilindje).

Za detaljne informacije možete kontaktirati kancelariju Divizije za ljudske resurse na telefonu 038/200 -18 -272 i 18-286 od 08:00 - 16:00

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i veb stranici Ministarstva pravde, odnosno od 26.11.2020 do 10.12.2020, što se smatra poslednjim danom zatvaranja konkursa. Podnete aplikacije koje nose poštanski žig na pošiljci izvršenoj poslednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i smatraće se ako stignu u roku od 4 (četiri) dana. Aplikacije predate nakon isteka roka neće biti prihvaćene, dok će neispravne aplikacije biti odbačene.

Uz aplikaciju su priloženi dokumenti o kvalifikaciji, iskustvu i relevantni dokumenti potrebni za radno mesto za kojeg aplicirate.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni pismeno ili telefonom u zakonskom roku od strane Divizije za ljudske resurse i dužni su da sa sobom ponesu originalne dokumente o kvalifikacijama i obuci sprovedenoj na verifikaciju pred Komisijom za intervjuisanje.

stema