OBAVEŠTENJE: ZA VREME POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA - PISMENI DEO I ZA UPLATU ISPITA - ROK MAJ 2022


Prishtinë, 13/05/2022 - Na osnovu Zakona br . 04/L-141 za Pravosudni Ispit i Administrativnog Uputstva br. 13/2013 o načinu i programu polaganja Pravosudnog Ispita, Ministarstvo Pravde objavljuje ovu:

 

OBAVEŠTENJE

ZA VREME POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA - PISMENI DEO I ZA UPLATU ISPITA - ROK MAJ 2022

Obaveštavaju se svi kandidati koji su se prijavili za polaganje pravosudnog ispita u maj 2022 godine da će se pismeni ispit održati u sledećim datumima:

Predmet: Građansko pravo će se održati 28. maj 2022 godine (subota) sa početkom u 10:30, ispit će trajati 5 (pet) sati.

Predmet: Krivično pravo će se održati 29. maj 2022 godine (nedelja) sa početkom u 09:00, ispit će trajati 5 (pet) sati.

Od 24 do 25 maj 2022 godine  je otvoren rok za uplatu za kandidate koji će položiti ispit i za kandidate koju su ostali na popravnom ispitu.  Uplatnica za plaćanje se uzima u Ministarstvu pravde, prizemlje u Prijemnici Ministarstva Pravde. Smatraće se da je plaćanje izvršeno samo kada kandidat dostavi  uplatnicu overenu od  Banke. U ime kandidata uplatnicu može primiti, platiti i doneti i drugo lice,  ali ona treba da bude overena od Banke.

U salu u kojoj će se održati pismeni deo pravosudnog ispita, kandidatu je dozvoljeno samo relevantno zakonodavstvo i hemijska olovka koja piše plavom bojom.

Mesto održavanja PRAVOSUDNOG ISPITA - PISMENI DEO: Kosovska akademija za javnu bezbednost u Vučitrnu.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na Web sajtu Ministarstva Pravde http://www.md-ks.org.

 

stema