Konkurs - Zyrtar i lartë ligjor


Prishtinë, 30/05/2022 - Na osnovu Zakona br. 06/L - 114 za javne službenike, član 38 (1,2,3 i 4) i Uredbe (VRK) br. 16/2020 o prijemu i karijeri u civilnoj službi Republike Kosova, član 40, Ministarstvo pravde objavluje:

Konkurs

Kretanje unutar kategorije

Pravo aplikacije na ovaj postupak imaju samo postojeći civilni službenici iste kategorije zaposleni u istoj ili drugoj instituciji civilne službe.

Naslov radnog položaja        Viši pravni službenik          

Klasa položaja                      Profesionalni 1

Koeficijent/Plata                  8

Potrebni broj                         1

Datum obaveštenja               26/05/2022

Rok za aplikaciju                  10/06/2022- 18/06/2022

Institucija                              Ministarstvo pravde

Departamant                         Departman za međunarodnu pravnu saradnju

Divizija                                  Divizija za međunarodnu pravosudnu saradnju u krivičnim i građanskim stvarima

Radno mesto                          Priština

Referentni broj                     RN00009086

Kod                                        PRC0002835

1. Opšti opis posla

 • Priprema dokumente za međunarodnu pravnu pomoć u skladu sa standardnim procedurama i nakon odobrenja od strane rukovoditelja Departmana, obezbeđuje one blagovremeno budu  raspodeljene;
 • Pomaže pravnom službeniku u pripremi dokumenata za međunarodnu pravnu pomoć;
 • Izrada komplikovanih dokumenata za međunarodnu pravnu pomoć kao što su: međunarodna poternica, izručenje, prenos osuđenih lica, međunarodne otmice dece, itd.;
 • Službenik za vezu između relevantnih lokalnih i međunarodnih institucija u vezi sa oblastima međunarodne pravne saradnje u krivičnim i građanskim stvarima;
 • Obavlja pravnih istraživanja o pitanjima pravne politike u vezi sa primenljivim zakonom na Kosovu;
 • Za njegov rad odgovara rukovoditelju Divizije;

 

2. Uslovi za kretanje unutar kategorije i posebni zahtevi

 • Da je civilni službenik iste kategorije za koju aplicira.
 • Da je civilni službenik potvrđen na dužnost, prilikom kretanja unutar profesionalne kategorije.
 • Da nije kažnjen se nikakvom disciplinskom merom koja još nije ugašena (prekinuta).
 • Da je ​​procenjen sa najmanjen ocenom "dobro" za rezultate na posao, barem tokom poslednje dve godine procene.
 • U slučaju konkurencije za kretanje u okviru profesionalne kategorije da se u poslednjoj godini ocenjen sa najmanjem ocenom "dobro" .

 

3. Opšti formalni zahtevi

             Potrebno obrazovanje

 • a)Stepen diplomskog studija: Pravni Fakultet sa najmanje 240 kredita/ECTS-a ili ekvivalentnim njima (u slučaju kada se krediti prikupljaju kao posledica bachelor i master diplome, glavne diplome u oblasti mastera  da bude isti ili nastavak bachelor diplome (specijalizacija).
 • b) Potrebno radno iskustvo: najmanje dve (2) godine profesionalnog radnog iskustva iz oblasti za koji je razvijen postupak za popunjavanje slobodnog radnog položaja.

 

 

4. Opšti potrebni zahtevi (Poznavanje, veštine i kvalitet)

 • Duboko i specijalizovano znanje u specifičnom profesionalnom polju;
 • Visok nivo profesionalnog ili tehničkog znanja o relevantnom oblasti i razumevanju polja vezanih sa dužnostima i odgovornostima;
 • Opširnije znavanje iz ove oblasti i iz istraživačkih metoda koje pomažu u pripremi osnovnih ili analitičkih izveštaja;
 • Sposobnost logičkog obrazloženja i analize;
 • Sposobnost za obavljanje nezavisnih profesionalnih presuda i prakticiranje diskrecije o pitanjima i da donese značajan doprinos razvoju i primeni politike;
 • Istraživačke, analitičke i evaluacijske veštine kao i formulaciju preporuka i stručnih saveta;
 • Komunikacijske veštine i lični uticaj, uključujući sposobnost predstavljanja. Poznavanje engleskog jezika.

 

 

5. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za aplikaciju

 • Kopije diploma koje su izdale obrazovne institucije.
 • Kopije dokaza o zaposlenju.
 • Kopije dokaza o obuci.
 • Kopije ocena o radu za poslednje dve godine i
 • Dokumenat, kojim se dokazuje da nemate neku disciplinsku meru koja je još nije ugašena (istekla).

 

6. Datum objavljivanja rezultata preliminarne procene

 • Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za kretanje unutar kategorije biće objavljen najkasnije do datuma 25/06/2022 na portalu za elektronsko regrutovanje (https: // konkurs.rks-gov.net).

 

7. Datum, mesto i vreme održavanja usmenog intervjua

 • 09/07/2022, Ministarstvo pravde, bivša zgrada Rilindja, 8 sprat, sala br. 823 u 09:00 časova

 

8. Područje znanja, veština i kvaliteta koje će se proceniti na usmenom intervjuu

 

 • Poseduje znanja iz oblasti međunarodne pravosudne saradnje u krivičnim i građanskim stvarima;
 •  Opšta znanja o procesuiranju zahteva vezanih za Departman za međunarodnu pravnu saradnju

 

 

9. Način ocenjivanja kandidata/prijavljenih

 • Intervju

 

10. Način obaveštavanja i komunikacije sa kandidatima

 • Preko e-maila i portala za elektronsko regrutovanje  (https://konkursi.rks-gov.net)

 

11. Način aplikacije

 

12. Datum objavljivanja konačnih rezultata

 • Na kraju ocenjivanja kandidata, pobednik će biti proglašen putem portala za elektronsko regrutovanje (https://konkursi.rks-gov.net). Svi kandidati koji učestvuju u ovom postupku biće pojedinačno obavešteni elektronskim putem.

 

Nevećinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravično i proporcionalno predstavljanje u civilnoj službi Kosova, kako je navedeno u Zakonu.

Nevećinske zajednice i njihovi članovi, nedovoljno zastupljen pol i lica sa invaliditetom se podstiču da se prijave za oglašena radna mesta.

Prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

stema