Konkurs - Premeštanje unutar kategorije


Prishtinë, 06/06/2022 - U skladu sa Zakonom br. 06 / L - 114 za javne službenike, član 38 (1,2,3 i 4) i Uredbe (VRK) br. 16/2020 o prijemu i karijeri u državnoj službi Republike Kosova, član 40, Ministarstvo pravde raspisuje:

Konkurs

Premeštanje unutar kategorije

Pravo na apliciranje u ovom postupku imaju samo postojeći državni službenici iste kategorije zaposleni u istoj ili drugoj instituciji državne službe.

 

Naziv radnog mesta              Avokat Shtetëror

Klasa položaja                       Profesionalni

Koeficijent/Plata                    14

Potreban broj                        5

Datum obaveštenja               06/06/2022

Rok za prijavu                       21/06/2022 – 28/06/2022

Institucija                               Ministarstvo pravde

Departman                             Državno pravobranilaštvo Republike Kosova

Divizija                                  

Radno mesto                          Priština

Referentni broj                      RN00009103

Kod                                         RPC0002852

 

1. Opšti opis radnog mesta

 • Zastupa Državno pravobranilaštvo, u skladu sa ovlašćenjem i uputstvima datim od strane Opšteg državnog pravobranioca i odgovoran je za što pravičnije i zakonitije sprovođenje dužnosti zastupanja, savetovanja i zaštite javnih organa Republike Kosovo u sudskim, arbitražnim i administrativnim postupcima;
 • Državni pravobranilac obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonskim odredbama i uputstvima Opšteg državnog pravobranioca;
 • Pruža adekvatne stručne smernice stručnim saradnicima i kontakt službenicima, u cilju pružanja adekvatnih dokaza, izrade adekvatne dokumentacije (tužbe, odgovori na tužbe, različiti podnesci i sl.), u vezi sa konkretnim sporovima;
 • U zavisnosti od situacije, u saradnji sa generalnim advokatom, on može zahtevati da se zastupanje pred sudom vrši zajedno sa službenikom za kontakt javnog organa, odnosno budžetske institucije;
 • Predlaže Opštem državnom pravobraniocu i dostavlja potrebne obuke za državne pravobranioce, stručne saradnike i kontakt službenike organa javne vlasti, odnosno budžetske institucije;
 • Sarađuje sa institucijama i organima javne vlasti, kako bi ih što ažurnije, efikasnije i stručnije zastupao, savetovao i štitio u sudskim, arbitražnim i upravnim postupcima;
 • Predlaže izmene i dopune zakonskih i podzakonskih odredbi, kako bi se što pravičnije i funkcionalnije regulisalo vršenje funkcije državnog advokata, državnih službenika i osoblja;
 • Obavlja i druge poslove u okviru zakonskih nadležnosti;
 • Za svoj rad odgovara glavnom državnom pravobraniocu.

 

2. Uslovi za premeštanje unutar kategorije i posebni zahtevi

 • Da bude državni službenik iste kategorije za koju aplicira.
 • Da bude potvrđeni državni službenik na funkciji u slučaju premeštanja unutar profesionalne kategorije.
 • Da nije kažnjen nikakvom disciplinskom merom koja još nije ugašena.
 • Da je ocenjen kao „dobro“ za rezultate u radu, bar tokom poslednje dve godine evaluacije.
 • Prilikom konkurisanja za premeštanje unutar profesionalne kategorije biti ocenjen dobro najmanje u poslednjoj godini.

3. Opšti formalni zahtevi

 • Potrebno obrazovanje: Univerzitetska diploma, Pravni fakultet (četvorogodišnji ili master), diplomirani pravnik;
 • Posebne formalne kvalifikacije: Da ima položen pravosudni ispit;
 • Potrebno radno iskustvo: Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na pravnim poslovima u bilo kojoj instituciji pravosuđa, advokaturi ili drugim institucijama;

 

4. Potrebni opšti zahtevi (poznavanje, veštine i kvalitet)

 • Da je državljanin Republike Kosovo;
 • Da je ličnost visokih moralnih kvaliteta, da ima potrebno iskustvo i profesionalne veštine u oblasti pravosuđa;
 • Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično delo;
 • Da nije otpušten iz državne službe, ili sa bilo koje druge javne funkcije Republike Kosovo zbog povrede dužnosti ili nemogućnosti vršenja dužnosti.
 • Kompjuterske veštine u softverskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point);  
 • Poznavanje albanskog ili srpskog jezika;
 • Pozeljno vozacka dozvola;
 • Poznavanje engleskog jezika poželjno.

 

5. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za aplikaciju

 • Kopije diploma koje su izdale obrazovne institucije.
 • Kopije dokaza o zaposlenju.
 • Kopije dokaza o obuci.
 • Kopije ocenjivanja rada za poslednje dve godine i
 • Dokumenat, kojim se dokazuje da nemate neku disciplinsku meru koja još nije ugašena (istekla).

6. Datum objavljivanja rezultata preliminarnog ocenjivanja

 • Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za premeštanje unutar kategorije biće objavljen najkasnije do datuma 05/07/2022, na portalu za elektronsko regrutovanje (https: // konkurs . rks-gov.net).

 

 

7. Datum, mesto i vreme održavanja usmenog intervjua

 • 27.07.2022, bivša zgrada Rilindja, 8 sprat, sala br. 823 u 09:00 časova

 

8. Oblast znanja, veština i kvaliteta koje će se ocenjivati na usmenom intervjuu

 • Opšta poznavanja i one iz ličnosti;
 • Poznavanje delokruga Ministarstva pravde/Državnog pravobranilaštva i dužnosti i odgovornosti prema opisu posla.

 

9. Način ocenjivanja kandidata/prijavljenih

 • Intervju

 

10. Način obaveštavanja i komunikacije sa kandidatima

 • Putem e-pošte i portala za elektronsko regrutiranje (https://konkursi.rks-gov.net)

 

11. Način apliciranja

 • Putem e-pošte i portala za elektronsko regrutiranje (https://konkursi.rks-gov.net)

 

12. Datum objavljivanja konačnih rezultata

 

 • Na kraju ocenjivanja kandidata, pobednik će biti proglašen putem portala za elektronsko regrutovanje (https://konkursi.rks-gov.net). Svi kandidati koji učestvuju u ovom postupku biće pojedinačno obavešteni elektronskim putem.

 

 

Nevećinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravično i proporcionalno predstavljanje u civilnoj službi Kosova, kako je navedeno u Zakonu.

Nevećinske zajednice i njihovi članovi, nedovoljno zastupljen pol i lica sa invaliditetom se podstiču da se prijave za oglašena radna mesta.

Prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

 

stema