Konkurs - Premeštanje unutar kategorije


Prishtinë, 06/06/2022 - U skladu sa Zakonom br. 06 / L - 114 za javne službenike, član 38 (1,2,3 i 4) i Uredbe (VRK) br. 16/2020 o prijemu i karijeri u državnoj službi Republike Kosova, član 40, Ministarstvo pravde raspisuje:

Konkurs

Premeštanje unutar kategorije

Pravo na apliciranje u ovom postupku imaju samo postojeći državni službenici iste kategorije zaposleni u istoj ili drugoj instituciji državne službe.

Naziv radnog mesta              Izvršni asistent

Klasa položaja                       Profesionalni 3

Koeficijent/Plata                    6

Potreban broj                        1

Datum obaveštenja               06/06/2022

Rok za prijavu                       21/06/2022- 18/06/2022

Institucija                               Ministarstvo pravde

Departman                             Državno pravobranilaštvo Republike Kosova

Divizija                                  

Radno mesto                          Priština

Referentni broj                      RN00009104

Kod                                         RPC0002853

1. Opšti opis radnog mesta

 • Pruža opštu administrativnu i tehničku podršku uključujući službenu poštu, telefonske pozive, skeniranje, faksiranje i kopiranje dokumenata, popunjavanje izveštaja o troškovima kao i izradu dokumenata za razne sastanke;
 • Priprema i modifikuje dokumente uključujući prepisku, izveštaje, memorandume i e-poštu za nadzornika;
 • Prima i distribuira korespondenciju za nadzornika i vodi računa o progresu iste;
 • Čuva i održava elektronski sistem i fizičke kopije dokumenata i dosijea kancelarije nadzornika;
 • Upravlja kalendarom sastanaka i ostalih događaja koji se tiču nadzornika, kao i pomaže na rešavanju određenog administrativnog i tehničkog problema;
 • Priprema zapisnike sa sastanaka glavnog državnog pravobranioca sa drugim strankama;
 • Izvršava druge zadatke u skladu sa zakonima i uredbama koje se mogu zahtevati na razuman način i povremeno od strane nadzornika;
 • Za svoj rad odgovara glavnom državnom pravobraniocu.

 

2. Uslovi za premeštanje unutar kategorije i posebni zahtevi

 • Da je civilni službenik iste kategorije za koju aplicira
 • Da je civilni sluzbenik potvrđen u zadatku prilikom kretanja unutar profesionalne kategorije.
 • Da nije kažnjavan nekom disiplinskom merom koja još uvek nije zastarela.
 • Da je najmanje ’ dobro’ ocenio rezultate rada, najmanje tokom poslednjih dve godine ocenjivanja
 • U slučaju konkurisanja za kretanje unutar profesionalne kategorije da su ocenjeni dobru u poslednjoj godini.
 • .

3. Opšti formalni zahtevi

1. Potrebno obrazovanje: Univerzitetska diploma, ekonomski fakultet, pravni ili javne uprave, sa najmanje 180 kredita / ECTS ili ekvivalen

2.Potrebno radno iskustvo: Nije potrebno.

 

4. Potrebni opšti zahtevi (znanje, veštine i kvalitet)

 • Specifična profesionalna znanja u odgovarajućoj oblasti rada, stečena kroz obrazovanje i osnovne obuke;
 • Veštine za razumevanje i sprovođenje operativnih praksi radi poboljšanja efikasnosti; 
 • Znanja u vezi standardnih administrativnih/tehničkih procedura u određenoj oblasti; 
 • Sposobnost za samoinicijativni rad u okviru utvrđenih planova i procedura; 
 • Dobre komunikacione veštine, uključujući sposobnost davanja uputstva i prosleđivanja informacija ostalima; 
 • Računarske veštine u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point) 

5. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za aplikaciju

 • Kopije diploma koje su izdale obrazovne institucije.
 • Kopije dokaza o zaposlenju.
 • Kopije dokaza o obuci.
 • Kopije ocenjivanja rada za poslednje dve godine i
 • Dokumenat, kojim se dokazuje da nemate neku disciplinsku meru koja još nije ugašena (istekla).

6. Datum objavljivanja rezultata preliminarnog ocenjivanja

 • Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za premeštanje unutar kategorije biće objavljen najkasnije do datuma 05/07/2022, na portalu za elektronsko regrutovanje (https: // konkurs . rks-gov.net).

 

7. Datum, mesto i vreme održavanja usmenog intervjua

 • 27/07/2022,  bivša zgrada Rilindja, 8 sprat, sala br. 823 u 09:00 časova

8. Područje znanja, veština i kvaliteta koje će se proceniti na usmenom intervjuu

 • Opšta znanja i one iz ličnosti;
 • Poznavanje delokruga Ministarstva pravde/Državnog pravobranilaštva i dužnosti i odgovornosti prema opisu posla.

9. Način ocenjivanja kandidata/prijavljenih

 • Intervju

10. Način obaveštavanja i komunikacije sa kandidatima

 • Putem e-pošte i portala za elektronsko regrutiranje (https://konkursi.rks-gov.net)

11. Način apliciranja

12. Datum objavljivanja konačnih rezultata

 • Na kraju ocenjivanja kandidata, pobednik će biti proglašen putem portala za elektronsko regrutovanje (https://konkursi.rks-gov.net). Svi kandidati koji učestvuju u ovom postupku biće pojedinačno obavešteni elektronskim putem.

Nevećinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravično i proporcionalno predstavljanje u civilnoj službi Kosova, kako je navedeno u Zakonu.

Nevećinske zajednice i njihovi članovi, nedovoljno zastupljen pol i lica sa invaliditetom se podstiču da se prijave za oglašena radna mesta.

Prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

stema