Gradanski Nacrt- Zakonik Republike Kosova

Ministarstvo pravde, u okviru kompletiranja zakonske infrastrukture u oblasti pravosuđa, kao

jedan od osnovnih prioriteta ima kodifikaciju građanskog zakonika.

Komisija za izradu Građanskog zakonika (Državna komisija), osnovana odlukom br. 09/18

od 11.03.2015, u saradnji sa projektom EU-a "Podrška tokom izrade Građanskog zakonika i

regulisanje imovinskih pitanja" koji je počeo da se primenjuje 1 jula 2014 godine i trajao je

24 meseci, je preduzela početne korake kodifikacije iz oblasti građanskog prava.

Cilj ovog projekta je bio jačanje vladavine prava na Kosovu, a posebno podrška Republike

Kosova u izradi modernog Građanskog Zakonika u skladu sa EU - Acquis i za poboljšanje

zakonskog okvira, uključujući obligaciono pravo, imovinsko pravo, porodično pravo i pravo

nasledstva.

Tokom 24 mesečnog rada ovog projekta, u saradnji sa Državnom komisijom, koja je

bila predvođena od strane bivšeg Ministra pravde Prof. Dr. Hajredin Kuçi, su

realizovane sledeće aktivnosti:

Prikupljanje relevantnih zakona, procena uticaja postojećeg zakonodavstva u oblastima

koje se odnose na Građanski zakonik, izrada opšteg nacrt - plana za izradu Građanskog

zakonika Republike Kosovo radi identificiranja neophodnih izmena i dopuna.

Kao posledica ovih aktivnosti, je sačinjen početni nacrt Građanskog zakonika Republike

Kosova, koji će služiti kao početni nacrt u procesu konsultacija sa relevantnim

akterima.

Odlukom br. 10/115 od 09.11.2016 Vlada je ovlastila Ministarstvo pravde da nastavi sa

finalizacijom Građanskog zakonika. Radi sprovođenja odluke Vlade, Ministarstvo pravde

odlukom br. 182/2016 od 28.12.2016 formirala Radnu grupu za rukovođenje i koordinaciju

procesa izrade i finalizacije Građanskog zakonika.

U okviru radne grupe, osnivane su još 4 tematske pod-grupe:

  •  Tematska pod-grupa za izradu Opšteg dela i obligacionog prava;
  •  Tematska pod - grupa za izradu imovinskog prava i ostala prava vlasništva;
  •  Tematska pod- grupa za izradu porodičnog prava i pravo nasledstva ; i
  •  Tematska pod - grupa za izradu međunarodnog privatnog prava.

Sa ciljem da proces izrade Građanskog Nacrt - Zakonika Republike Kosova da bude

transparentan i sveobuhvatan, Ministarstvo pravde, preko ovog elektronskog sajta, pruža

priliku svim zainteresovanim stranama da imaju pristup u dokumentima i projektima koja se

pripremaju i o kojima se razgovara tokom izrade građanskog zakonika. Na ovom sajtu,

takođe će biti obaveštene zainteresovane stranke o procesu javnih konsultacija i njihovih

rezultata.

Vegzat

stema